یکی‌طور

یکی که معلوم‌ نیست کیه.

یکی‌طور

یکی که معلوم‌ نیست کیه.